آکومولاتور هیدرولیکی در واقع یک منبع ذخیره فشار میباشد که یک سیال غیرقابل تراکم، تحت فشار یک منبع خارجی قرار داده می شود. استفاده از آکومولاتور هیدرولیکی در مسیر جریان سیال مزایای زیادی در سیستم هیدرولیکی دارد از جمله: ذخیره انرژی، جبران روغن نشت کرده، جبران تغییرات دمایی، میرا نمودن ارتعاشات سیستم

1مجموع 2 مقاله
1مجموع 2 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر